Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för Lohilo Foods AB (publ). I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, till exempel ditt namn och din kontaktinformation.

Vi behandlar dina personuppgifter i följande syfte:

- I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din order.
- För att ge erbjudanden och inspiration till dig. Både genom nyhetsbrev, sms och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier, samt i övrigt online och offline.
- För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.
- För att påminna dig om en övergiven ”varukorg”.
- För att skapa och underhålla ett kundkonto.
- För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt).

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av oss på LOHILO. I vissa fall delar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra och effektivt sätt. Dessa är följande:

- För att vi försäkra oss om att du betalar oss så kommer våra leverantörer av betalningslösningar få tillgång till dina personuppgifter.
- För att vi ska kunna leverera dina produkter till din hemadress eller utlämningsställe och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med fraktbolag.
- För att inhämta och publicera dina recensioner på vår hemsida delar vi dina personuppgifter med leverantören som förser oss med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensionerna.
- För att marknadsföra relevanta produkter och för att göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med de som förser oss marknadsföringstjänster. Exempelvis Google och Facebook.
- Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.

Prenumeration på nyhetsbrev

När du blir prenumerant på nyhetsbrev från LOHILO analyserar vi ditt digitala användarmönster. Vi sparar och analyserar data i syfte att skapa relevanta erbjudanden för dig. Vi analyserar också data för att förbättra vår kommunikation och annonsering.

Lohilo Foods AB (publ) ansvarar för dina personuppgifter men skickar våra nyhetsbrev via en leverantör som heter Apsis One (personuppgiftsbiträde). När du prenumererar på våra nyhetsbrev samtycker du till att Apsis lagrar uppgifter om dig. Vi använder också ett skript som genererar data till Apsis One från vilket vi skickar våra nyhetsbrev och erbjudanden. 

Att prenumerera på våra nyhetsbrev är gratis.

Väljer du att prenumerera på nyhetsbrev från LOHILO kommer vi spara dina uppgifter och skicka information till dig tills du själv väljer att avsluta din prenumeration. Du kan när som helst avsluta prenumerationen via länken “unsubscribe” som du alltid hittar i nyhetsbreven från oss.  

Vänligen kontakta oss om du har några ytterligare frågor gällande din data.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Lohilo Foods AB (publ) baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund och därmed som Kontoinnehavare, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med LOHILO samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Lohilo Foods AB (publ) behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

 I vissa fall kan Lohilo Foods AB (publ) ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Lohilo Foods AB (publ) kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Lohilo Foods AB (publ) rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer nedan.

Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten då du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss, som till exempel nyhetsbrev. Du har generellt sett rätt att invända när behandlingen baseras på intresseavvägning. Läs mer om vad det betyder nedan. I vissa andra fall existerar inte rätten att invända (t.ex. eftersom vi måste spara dina personuppgifter). Om vi kan visa övertygande legala skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter eller om det är för anledningen att avgöra, utöva eller försvara rättsliga krav har du aldrig rätt att göra invändningar mot behandlingen.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som berör dig. Du kan få tillgång till personuppgifterna som vi behandlar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få rättning av felaktiga personuppgifter som berör dig och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering och begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller behandlades eller då du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att begära att Lohilo Foods AB (publ) begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis när personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av dig eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av personuppgifterna och istället begär att användningen begränsas.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan göra det i den särskilda EU/EEA-medlemsstat där du har din hemvist, där du jobbar eller där en påstådd överträdelse av gällande lagstiftning om dataskydd skett. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten. Denna rätt påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att fråga oss att överföra vissa av dina personuppgifter som vi har om dig till ett annat företag (dataportabilitet). I denna rätt tillämpas personuppgifter du har försett oss med i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart och kompatibelt format ifall:

- Behandlingen är baserad på samtycke eller ett kontrakt; och
- Behandlingen utförs automatiskt

När du utövar din rättighet till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifter överförda direkt från Lohilo Foods AB (publ) till en annan dataansvarig.

Lohilo Foods AB (publ) har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. 

 

Logga in

Choose your country